مديريت اولويت های روزانه...

این روزها عجیب به بی برکتی وقت و زمان فکر می کنم.اینکه چرا اینقدر

وقت هایمان بی برکت اند؟

ایا شما نیز همین احساس را دارید؟احساس اینکه وقت اتان بی برکت

است؟

ونمی توانید تمام کارهای روزانه اتان را مدیریت کنید؟شما هم دچار

روزمره گی می شوید؟

نمی دانم ...اما حس اینکه هر روز همان کار روز قبل را انجام دهید 

گاهی یا اکثر اوقات خستگی آور است.

تکرار و تکرار و تکرار......

وسخت تر ... اینکه نتوانی کار های روز مره ات را انجام دهی.انچنان

که می خواهی...

یادم  می اید اشنایی می گفت :کار هایت را بر اساس اهمیت انها

اولویت بندی کن اینگونه کارهایت نظم ویژه ای خواهند گرفت. اما...

اینکه اولویت ها کدام اند؟و اولویت بندی کارها خود بینش ومهارت ویژه ـ

ای را طلب می کند.در زندگی افراد مختلف اولویت ها متفاوتند.

اولویت های ۱و۲و۳ زندگی شما کدامند؟خداوند عجیب در موردگرفتاریها و

 دلمشغولی های ادمی  در ایه ۲۰سوره مزمل با انسانها همدردی کرده

 است.

  • او می داند بزودی گروهی از شما بیمار می شوندو گروهی دیگر در راه خدا جهاد می کنند (و ازتلاوت قرآن باز می مانند ) و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل الهی (وکسب روزی) به سفر  می روند پس به اندازه ای که برای شما ممکن است از ان تلاوت کنیدونماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و به خدا قرض الحسنه دهید(در راه او انفاق نمایید) و بدانید انچه را از کارهای نیک برای خود از پیش می فرستید نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهیدیافت ؛و از خدا  آمرزش بطلبید که خداوند امرزنده و مهربان است.

خوش  به حال انانکه اولویت های زندگی خود را به خوبی می شناسند

و بر اساس شناخت انها نظم ارامش بخشی به زندگی اشان داده اند.

من فکر می کنم قدم اول برای فرار از بی برکتی وقت و زمان شناخت

اولویت هاست .شما چه فکر می کنید؟

/ 1 نظر / 22 بازدید
فاطمه

يکی از دانشمندان برای اينکه بتواند زياد و پيوسته کار کند در روز برای خود سرگرمی های متنوعی گذاشته بود او می دانست که متنوع بودن کارها از خستگی و فرسودگی می کاهد و ميدانست برای افرادی که کارهای فکری می کنند بهترين وسيله استراحت کارهای جسمی است لذا اوقات خود را صرف باغبانی می کرد.