ذکر : نام دیگر قرآن است...

می دانستید که نام دیگر قرآن ذکر است ؟گاهی به این مطلب فکر

کرده اید؟چرا؟ نام دیگر قزآن به معنی ذکر است؟ذکر به معنای یاد آوری

است و پیامبر اسلام مذکر نامیده شده است( البته ک با تشدید خوانده

میشود)یعنی کسی که مرتبا یادآوری می کند ....

وقتی فراموش می کنی.... باید مرتبا به تو یادآوری کنند... و انسان ذاتا

فراموشکار!!!!!!!!!!!!!!! چه کند؟خداوند برای او معجزه ای قرار داده است

 معجزه ای برای تمامی عصرها وقرن ها ...

تا برای او یادآوری کند که او کیست و به کجا باید برود ؟چه کند که

سعادتمند گردد وخیر و نیکی برای او چیست !و شر او چیست؟

تذکرها و یادآوری ها معمولا خسته کننده اند اماتذکر قرآن اینگونه نیست

تو هر روز آن را می خوانی و خسته نمی شوی چون معجزه ای را می ـ

خوانی که پیامبر رحمت تو را به خواندن آن فرا می خواند که خود بهترین

خواننده آن است.معجزه ای از سوی آفریننده ات 

تو هر روز باید قرآن را بخوانی تا آن معجزه در تو اتفاق بیفتد...

 می دانی که عوامل بسیاری بازدارنده تو از خوبی هایند و مانع قربت

به درگاه پروردگارت...و موجب غربت تو و دوری از اصالت وجودی ات...

این عوامل بازدارنده در تو فراموشی ایجاد می کنند و قرآن به تو دوباره

یاد آوری می کند و اتصال می دهد.سعی کنید...........    در روز این

ذکر را از دست ندهید هر روز یک صفحه از قرآن را با معنی بخوانید.کم

بخوانید اما با تفکر و تدبر و... در یاد آوری هایش بیندیشید.     

تنها با خواندن روزمره ان:  آن معجزه در شما اتفاق می افتد.قرآن معجزه

است...     ان را دریاب.......

زیرا .....           قرآن بخوان تا می توانی       شاید فردا نتوانی

/ 0 نظر / 25 بازدید