قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

انسجام خا طريا پراکندگی ان؟؟؟؟؟؟

برای اولویت بندی و نظم دادن به کارهای روزانه خود چه اندیشیده اید؟

ایا می توانید کارهای روزانه اتان را آنطور که می خواهید انجام دهید؟

برای فرار از این روز مره گی ها چه گریزی زده اید؟ لطفا ما را از راه حل ـ

ها و راهکارهای خود بهرمند سازید...

بارها شده است که برنامه ها ریخته ایم اما نتوانسته ایم طبق برنامه ریزی

خود عمل کنیم.

چه کنیم که طبق برنامه ریزی ها یی که انجام داده ایم؛عمل کنیم ؟

پراکندگی ها و پریشانی هایی که روزانه درگیر آن هستید را چگونه اصلاح

می کنید؟

  لطفا ما را از راه حل ها و راهکارهای خود بهرمند سازید...

دوستان عزیز حتی جزئیات و موارد کوچک را برای ما بنویسید تا همه از آن

بهره ببریم.

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٦/٩/٢٤ -