قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

راه حلی برای اینکه معجزه قرآن در تو اتفاق بیفتد...

 

یکی از چیز هایی که همیشه ذهن مرا به خود مشغول ساخته وهمیشه به آن ،در فرصت های به دست آمده، کم وبیش، فکر می کنم؛این است که :معجزه قرآن چیست؟ مگر معجزه آن نیست که شگفتی می آورد و آدمیان انگشت به دهان می مانند؟در این که قرآن معجزه است شکی نیست ... پس، حتما ما آنرا درنمی یابیم و این معجزه را درک نمی کنیم ... در این میان من به دنبال مطالبی هستم که معجزه خود قرآن را برایم توضیح دهد و در کتابهای مختلف جستجو کرده و از پژو هشگران بسیار پرس وجو می کنم .....

چند ی است که مطلبی(در موردقرآن) از پژو هشگری مطالعه کرده ام که مرا به شگفتی واداشته  است دوست دارم آن را برایتان بازگو کنم و نظراتتان را در مورد ش بدانم.....

این پژوهشگر می نویسد برای اینکه معجزه قرآن در شما صورت بگیرد راه حلی دارد و او این راه حل را اینگونه بیان می کند:

ابتدا باید قرآن را به صورت مستمر بخوانید یعنی خواندن قرآن جزو یکی از برنامه های زندگی اتان محسوب شود ،با این خواندن مستمر ،کم کم قرآن همچون سرودی آشنا در شما جریان می گیرد و تسلطی بر  آیات قرآن ، برای شما به وجود می آید .

(البته خواندن مستمر قرآن باید با تدبر و تامل صورت پذیرد که تسلط را برای شما به ارمغان بیاورد)

در این زمان هنگام بهره برداری از قرآن فرا می رسد و قرآن در هنگام بحران ها و تزلزل به شما  ثبات و آرامش می دهد و راهبر تان  خواهد بود .کسانی که ابتدا به واسطه خواندن مستمر قرآن ،بر آن تسلط یافته اند، هنگام بحران ها ؛تزلزل ها ؛ سختی ها  و گرفتاری ها، آیه ای از قرآن را می بینند که در آنها بزرگ شده و بر آنها جلوه کرده و تمام وجود آنها را در بر گرفته است .آن آگاهی و تسلط بر قرآن ،مقدمه ی  بحران زدایی و تزلزل زدایی است.

اینگونه قرآن خواندن است که شما را ،ثبات می دهد و به امن می رساند تا در اوج بحران آرام باشید و در متن معرکه چون کوه...

تا زمانی که تسلط بر قرآن، به واسطه مستمر خواندش به دست نیامده باشد، تثبیت آیه های قرآن در شما شکل نمی گیرد و  به آن مرحله بهره برداری از قرآن نخواهی رسید و شما نمی توانید، در زمان بحرانهای روحی اتان و تزلزل ها و گرفتاریهای مادی و معنوی ات از آن استفاده ببری و در اینجاست که باید دیگری برای شما آیه ی مناسب را (در آن لحظه های بحران ) بخواند که تو خودت آن مرحله را نگذرانده ای و بر آن تسلط نیافته ای....

و اینگونه است که :معجزه قرآن در شما شکل می گیرد .....

پس قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی.....

 

 

 


 

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٧/٦/۱٥ -