قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

زنگار گرفته قلب و روحم ......

 

 

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند :

 

قلب ها زنگ می زنند ؛ همانطوری که آهن زنگ می زند؛

و همانا جلا دهنده آنها قرائت قرآن است .....                              

 

 

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٧/٦/۱۱ -