قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

نظم در كارهاي روزانه ...................ز

من عمویی داشتم خدا او رحمت کند. در زندگی اش نظم 

بسیاری داشت .خیلی او را کم می دیدم .یادش بخیر .........

در سنین کودکی نصیحتی را با زبانه کودکانه برای من گفت

ان نصیحت در اعماق وجودم رخنه کرده است .و هر وقت به

ان عمل می کنم اثار مثبت عمل به ان را در زندگی ام می ـ

بینم . او به من گفت :نمازت را اول وقت بخوان اگر نمازت را

اول وقت بخوانی تمام برنامه روزت خود به خود نظم می ـ

گیرد.ومن هر روز که نمازم را اول وقت می خوانم نظم خاصی

را در برنامه های روزانه ام می بینم...........

این مهم را فقط تجربه کنید ..................

  اثر ان را در برنامه هاي روزانه اتان به وضوح خواهید دید.

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٦/٩/۱۱ -