قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

در سایه تنهایی

دلم برای اینکه خدا با من حرف بزند تنگ شده است

دلم برای همنوا شدن با موسی تنگ شده است .

 دلم برای اینکه چون موسی تنها ی تنها در سایه با خدای خود  

نجوا کنم و تنها با آیه ای خود را به آن آرامش واقعی و

اطمینان برسانم ....

تنگ است...

دلم برای خواندن این آیه تنگ است:

 

رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر

پروردگارا هر خیر ونیکی بر من فرستی ،به آن نیازمندم

                                                                                                            (  سوره قصص آیه ۲۴  )

 

دلم برای خواندن قرآن تنگ شده است.

 

 

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٧/٥/۳۱ -