قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

فهم قرآن نیاز به عربی دان شدن ندارد

شاید کمی عجیب باشد

که یکی از دغدغه های اصلی استاد ترمودینامیک دانشگاه تهران ؛ قرآن و فهم آن باشد.

استادی که با تمام گرفتاری های بی شمار زندگی خویش ؛خواندن یک حزب قرآن در روز را جزو برنامه اصلی اش قرار داده بود.

او خطر روی آوردن مردم به تفاسیر ؛به جای اصل قرآن  را؛ دریافته بود .و نمی توانست دوری مردم را از این معجزه الهی ببیند.

  تصور غلطی  در ذهن مردم  بوده وهمچنان  هست ؛  که  قرآن چون عربی است  فهمش  جز با خواندن تفسیر های آن ممکن نیست  . این استاد از کنار این تفکر  نمی توانست به آسانی بگذرد و با آن شدیدا مبارزه می کرد.

او دریافته بود که مردم عادی به سراغ فهم قرآن نمی روند .

اگر کسی به سمت قرآن می رود؛ یا عربی را خوب می داند؛ و یا تنها به تفاسیر قرآن رجوع می کند؛ و مردم  تنها اینگونه و از همین دو طریق است که با قرآن ارتباط برقرار می کنند و چون یادگیری عربی؛ با آن قواعد و دقایق و طرز تدریس کاری بس مشکل و طولانی و تخصصی است؛ و جز متخصصین حرفه ای کسی گذر از این سد سکندر نمی کند ؛پس عامه مردم از اصل* خود *قرآن بازمی مانند.و باز قرآن مهجور می ماند.

 او تلاش کرد تا برای مردم روشن کند که: اگر زبان مادری ما عربی نیست و فارسی است ؛ مانع فهم و یادگیری قرآن نیست؛ چرا ؟ چون که قرآن یک معجزه است .

 

این استاد فرزانه روشی تازه و آسان؛ برای قرائت و ترجمه آیات؛ تحت  عنوان خود آموز آموزش قرآن ابداع کرد؛ که عامه مردم؛ بدون دانستن عربی و بدون مراجعه به تفسیر؛  با خواندن خود متن عربی قرآن ؛ آن را بفهمند.

او در مقدمه کتاب خودآموز آموزش قرآن نگاشته است: 

نکته مهم اینکه قرآن چنان کتاب عجیب؛ و معجزه ای است که  در مقایسه با تمام کتابهای دنیا ؛با حداقل واژه و ریشه ؛حداکثر مفاهیم و مطالب را بیان کرده است .در مقایسه با متون دیگر عربی؛ حتی خطبه های نهج البلاغه نیز ؛ساده ترین اصطلاحات و اشتقاقها در آن به کار رفته است .

قرآن یاد گرفتن خیلی آسانتر از عربی یادگرفتن است قرآن یاد گرفتن نیاز به عربی دان شدن ندارد.

اینکه فهم قرآن نیاز به خواندن عربی ندارد و با اندکی وقت و حوصله خود به راحتی می توانیم آیات قرآن را قرائت کرده و خود آنرا ترجمه نماییم....مورد نظر این استاد عزیز بوده است.

 استادی که ؛ این چنین بر خواندن قرآن و فهم  و عمل به آن تاکید داشته و این سه مورد یعنی خواندن  فهمیدن و عمل کردن به قرآن را جدا از هم نمی دانسته  مهندس مهدی بازرگان است

هرچند که امروزه روشهای جدید تری ؛برای تدریس قرائت و فهم قرآن ابداع شده است؛ اما هدف من از درج این مطالب تنها نشان دادن  جایگاه قرآن و اهمیت آن ؛ در زندگی افرادی است که تفکرات آنها برای ما اهمیت داشته و دارد.

آنان اگر اینگونه زیستند /بر خلاف زندگی های ما/ قرآن نقش مهمی در زندگانیشان داشته است و تفکرات والای آنان متاثر از خواندن و فهم و عمل به قرآن  است.

پس

قرآن بخوان تا می توانی .....شاید فردا نتوانی ...

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٧/٥/۱٠ -