قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

با من سفر کن تا تو را مثل خودم عاشق کنم .....

می خواستم در هفته معلم این مطلب را بنویسم اما نتوانستم . مواردی پیش آمد که ذهنم را زیادی درگیر خود کرده بود. اما دلم نیامد ؛این ایام که متعلق به معلم است بگذرد و من احساسم  را ننو یسم و تجربه خود را با شما نگو یم

 نمی دانم ؟! میدانی ؟ چه قدر سخت است در دوره نوجوانی از تو بخواهند که به اعتقادات دینی ات پای بند باشی و تو ندانی که اصلا اعتقاد دینی یعنی چه ؟
بر تو بر نماز سخت گیری کنند و تو نتوانی آن سخت گیری ها را بفهمی؟! یادش گرامی باد....
استادی که به حق هفته معلم  به نام ایشان متبرک شده است.
 

 دوست دارم تجربه ای را برآیتان بازگو کنم :در زمان کودکی و بعد ها در زمان نوجوانی ......
اگر نماز می خواندم بر اثر فشار خانواده بود و هرگر با عشق نبود و بر سخت گیری انها خشم می گرفتم و بر روح جستجوگرم (که هرگز نمی توانسته بدون دلیل و برای خوشایند افراد کاری را انجام دهد )فشاری سخت را تحمل می کردم . 
  حسینیه ای بود نامش پانزده خرداد ؛...و مهربانی؛ مسابقه ای را از کتابهای  شهید مطهری در  آن حسینیه برگزار کرده بود . از کتابِ* گفتار معنوی* استاد مرتضی مطهری دو بخشی که به نماز اختصاص داشت به مسابقه گذارده شد؛ که مشوقی باشد برای خواندن مطالب کتابهای استاد شهید .
این مطلب نماز ؛از کتاب گفتار معنوی؛ بسیار کوتاه اما پر محتوا و تاثیر گذار است
و مبحث نماز را ؛به سادگی و با زبانی روان و گویا ؛شفاف سازی می کند
بعد از خواندن این دو بخش؛ یا دو  گفتار از نماز؛ از زبان شهید مطهری ........
فلسفه نماز را در یافتم و نماز را برای خود ِنماز خواستم چون؛ به ارزش واقعی آن پی بردم
حال اگر که فلسفه واقعی نماز؛ چون من به وسیله خانواده اتان روشن نشده و یا ذهن پویای شما نمی تواند به صورت سنتی اعتقاداتی را در مورد نماز بپذیرد . این دو گفتار را در مورد نماز ؛از این استاد شهید بخوانید. نمی دانم ؟با کتابهای استاد آشنایی دارید یا نه؟اکثر کتابهای ایشان به زبانی روان و ساده نگاشته شده است .
 و در آخر سپاس از استاد شهید مرتضی مطهری ؛که هر چند سن ما جوانان محضرش را درک نکرد اما کتابهای استاد؛ بیدار گر ذهن پویای دینی ماست
 و سپاس از آن مهربان ؛که با برقراری مسابقات کتابهای شهید مطهر؛ ایشان و کتابهایشان را به من شناساند.

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٧/٢/٢٤ -