قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

برداشت از قرآنچگونه می توانیم خودمان از قرآن برداشت کنیم و از آن استفاده کنیم به طوری که قرآن برای ما یک درمانگر روحی و عملی به حساب آید.
 
ابتدا تدبر در قرآن؛که  باید همراه تلاوت آیه ها باشد.تلاوت یعنی بسیار و مکرر خواندن آیه های قرآن . و خواندن قرآن باید به قدری باشد که بسیاری از آن آیات ؛ محفوظ و ذهنی شوند.


سپس انتخاب آیه ها ؛انتخاب آیه ها باید چنان باشد که مناسب نیازها و محیط  و حال ما باشند.چون آنچه نیاز مردم نیست گرچه به زبان مردم باشد جذب نمی کند و بهره ای از آن نمی برند ؛و حتی از آن صدمه می بینند و در آن گرفتار می شوند...

تفکر و تدبر در قرآن چیست و چگونه اتفاق می افتد؟

 تدبر وتفکر در قرآن تسلط بر آن را به ارمغان می آورد و به ضمیمه آن؛ چه باروری ها و چه شکو فائیها دارد؛ بی جهت نیست که اینقدر دستور به تفکر و تدبر در قرآن  میدهند .
با این تفکر و تدبر هاست که روح قرآن ؛روح داستانها و روح آیه ها به دست می آید و انسان در میابد که نیروی عشق به حق چه نیروی بزرگی است و چه نیروی کارسازی است که جلوی غریزه هم می ایستد.با این تدبر هاست که انسان از آیه ها ؛ سطحی نمی گذرد بلکه به عمق و ژرفای آیه ها رو می آورد و نتیجه ها به دست می آورد .
و در این سطح است که در می یابد که چه نیرویی در ابراهیم جوشید که او را به پا داشت ؟
ویا چه شوری در جوانمردان کهف ریخت که آنها را به غار کشید ؟و چه عشقی در دل یوسف آمد که زلیخا را بیرون کرد؟ و در این سطح ؛همان داستانهای تاریخی و همان آیه های موجود در طبیعت چنان جان می گیرند و رشد می کنند و پیش می تازند که موی بر اندام می ایستد و دل می تپد و پوستها به لرزه می افتد .و در این سطح خطاب ؛آیه ها؛ دلها را میشکنند و استخوانها را می کو بند و همچون کوه بر سینه ها می افتند.و در این سطح ؛موسیقی آیه ها و شکل آیه ها همه حرف می زنند و همه جان دارند و همه دست به هم داده اند که انسان را بسازند و روحش را به نورها برسانند و در او تدبر و تفکر و علم و احسان و تقوی را سبز کنند.

جمع آوری شده از کتاب *برداشت هایی از قرآن* اثر پژوهشگر و استاد ارجمند علی صفایی حائری

این کتاب از جانب استاد عزیز دکتر رجبعلی مظلومی مورد تحسین و تایید قرار گرفته است.

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٦/۱٢/۱٤ -