قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

لا لايی عاشورا

سلام

در زیارت عاشورا و در بسیاری از زیارتهای ائمه علیه السلام و دعاهای رسیده از ایشان می خوانیم :

انی سلم لمن سالمکم و انی حرب لمن حاربکم   الی یوم القیامه ....

و ولی لمن والاکم و عدو  لمن عاداکم......

من دوستم با هر که با شما دوست است و دشمنم با هر که با شما دشمن است یعنی تولی و تبری

و امید داریم که در دل تمامی ما اعتقاد به تولی و تبری باشد و با تمام وجود ان را گرفته باشیم .و از  

کودکی نیزکودکانمان را با ان اشنا کنیم اما با نرمی و لطافتی که خاص این سنین هست اما هرگز به 

 صورت مسقیم به انها از دوستی ها و دشمنی ها نگویید  زیرا :

چون که با کودک سرو کارت فتاد                    هم زبان کودکی باید گشاد

حتی در نوزادی و شیرخوارگی که می توان با لالایی این عشق را در گوششان زمزمه کرد....

من لالایی عاشورا  که سروده شاعر توانمند مصطفی رحماندوست  است را برای شما مادران عزیز

می اورم تا برای نوزادان و کودکانتان بخوانید تا انها با اینگونه لالایی ها نیز به خواب روند تا عشق به  

اهل بیت  از همان ابتدا در انها ریشه دوانده و   برای همیشه تسلای وجودی انها باشد  

لالایی عاشورا

مدینه بود و غوغا بود    اسیر دیو سرما بود

محمد سر زد از مکه     که او خورشید دلها بود

                  لا لا ؛خورشید من لالا 

                  گل امید من ؛لا لا

خدیجه همسر او بود        زنی خندان و خوشرو بود

چه در شادی چه در غمها     خدیجه یار خوشخو بود

                     لا لا لا ؛ شادیم لا لا

                     غمم ؛ابادیم ؛لا لا

خدا یک دختر زیبا       به انها داد لا لا لا 

به اسم فاطمه زهرا     امید و مادر بابا

                    لا لا لا ؛کودکم لا لا

                    بهار کوچکم؛ لا لا

علی داماد پیغمبر      برای فاطمه همسر 

برای دختر خورشید    علی از هر کسی بهتر 

                   چراغ خانه ام ؛لا لا

                    گل دردانه ام؛ لا لا

علی مشگل گشا لای لای     علی شیر خدا لای لای 

شب تاریک نان می برد           برای بچه ها لای لای

                     لا لا؛ مشگل گشای من 

                     گل باغ خدای من 

حسن فرزند انها بود            حسن فرزند انها بود

شهید زهر دشمن شد        حسن یک کوه تنها بود

                      لا لا ؛کوه بلند من 

                       شراب و شعر و قند من 

علی فرزند دیگر داشت         جوانی کوه پیکر داشت 

همیشه حضرت عباس          به لب نام برادر داشت

                      لا لا ؛نازک بدن لا لا 

                       عصای دست من؛ لا لا

گل پر پر حسینم کو              گل سرخ و گل شب بو 

کنار رود و لب تشنه             تمام غنچه های او 

                     لا لا لا ؛غنچه ام لا لا 

                     لا لا لا لا ؛گل فردا

حسین و اکبرم لا لا              علی اصغرم لا لا 

کجایی عمه جان زینب          سکینه خواهرم لا لا

                     لا لا لا لا؛ گل لاله

                     نکن گریه ؛نکن ناله 

شبی سرد است ومهتابی     چرا گریان و بی تابی

برایت قصه هم گفتم              چرا امشب نمی خوابی

                     لالا لا ؛جان من لا لا

                     گل باران من؛ لا لا

      

    سروده مصطفی روحماندوست  از کتاب هفتمین یادواره شب شعر عاشورا

 

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٦/۱۱/٢ -